งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย

ซ.สามสิงค์ หมู่บ้านเขาแ้ก้ว จังหวัดสงขลา