งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
3 ชั้น อ.ปากพะยูน  จ.พัทลุง